مشاوره كسب و كار
مشاوره كسب و كار

سطح سوم نيازهاي اجتماعي –

حساس تعلق و محبت؛ انسان موجودي اجتماعي است و هنگامي كه نيازهاي اجتماعي اوج مي گيرد، آدمي براي روابط معني دار با ديگران، سخت مي كوشد. اين نياز حول تعاملات اجتماعي ما و نياز ما براي تعلق داشتن مي چرخد. اين نياز ها احساسات محور هستند و با دوست داشته شدن، مورد توجه واقع شدن و مورد قبول ديگران واقع شدن، برآورده مي شوند.

در صورت برآورده نشدن اين نياز ها، فرد بيشتر در معرض استرس، ناشي گري هاي اجتماعي يا اضطراب يا تنهايي قرار مي گيرد. در موارد بسيار خاص و در شدت فشار، برخي افراد براي برآورده كردن اين نياز ساير نياز هاي خود را سركوب كرده اند.

افراد اغلب اين نياز ها را با برآورده كردنِ نيازهايي ازجمله نياز هاي زير برآورده مي كنند:

 • · خانواده
 • · دوستان
 • · روابط فردي صميمي
 • · باشگاه ها و سازمان هاي اجتماعي
 • · تيم هاي ورزشي
 • فرهنگ هاي اداري
 • · گروه هاي مذهبي
 • · سازمان هاي حرفه اي

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۷ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۲۶:۳۹ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

. نياز هاي امنيتي

 

نياز به رهايي از وحشت، تأمين جاني و عدم محروميت از نيازهاي اساسي است؛ به عبارت ديگر نياز به حفاظت

از خود در زمان حال و آينده را شامل مي شود. ايمني در برابر شكست هاي مالي و مورد بي عدالتي قرار نگرفتن

هم از جمله استرس هاي ناشي از اين نياز است. مثالهاي ديگر در اين زمينه عبارت اند از:

نياز به رهايي از وحشت، تأمين جاني و عدم محروميت از نيازهاي اساسي است؛ به عبارت ديگر نياز به حفاظت

از خود در زمان حال و آينده را شامل مي شود. ايمني در برابر شكست هاي مالي و مورد بي عدالتي قرار نگرفتن

هم از جمله استرس هاي ناشي از اين نياز است. مثالهاي ديگر در اين زمينه عبارت اند از:

 • · ايمني شغلي
 • · جلوگيري از قدرت يك طرفه

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۴۹:۱۳ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

 

نيازهاي فيزيولوژيكي(نيازهاي جسماني)

نيازهاي زيستي در اوج سلسله مراتب قرار دارند و تا زمانيكه قدري ارضا گردند، بيشترين تأثير را بر رفتار فرد دارند.

تا زماني كه نيازهاي اساسي براي فعاليت هاي بدن به حد كافي ارضاء نشده اند، عمده فعاليت هاي شخص احتمالاً در اين سطح بوده و بقيه نيازها انگيزش كمي ايجاد خواهد كرد. اين نياز ها كه همواره به خاطر آنها استرس زيادي را داريم عبارت اند از:

 • هوا
 • جانپناه
 • آب
 • پوشاك
 • فعاليت هاي جنسي

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۴ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۴۲:۲۰ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

هرم سلسله مراتب نيازهاي مزلو

 

در سال 1943 آبراهام مزلو نظريه اي را انتشار داد كه طبق آن به افراد با مقاله ي خود تحت عنوان نظريه ي انگيزش انسان، انگيزه بخشيد. او ادعا مي كرد نياز افراد در 5 سطح مي باشند، كه آنها به دنبال رفع آن نياز ها مي باشند.

هرچه آن نياز اساسي تر باشد، فرد انگيزش بيشتري براي برآوردن و رفع آن نياز دارد، و در نتيجه در صورتي كه فرد نتواند آن نياز ها را برآورده كند، استرسي كه آنها تجربه مي كنند نيز بيشتر مي شود،. شكل سلسه ي مد نظر مزلو را نشان مي دهد.

مزلو، به چهار لايه ي انتهايي هرم، نيازهاي كاستي مي ناميد. عدم رفع اين نياز ها مي تواند باعث آسيب فيزيكي در سطح فيزيولوژي شود. يا اگر سه لايه ي انتهايي اين نياز ها رفع نشود، از جمله فقدان امنيت، دوستي يا عشق و خودشناسي، بدن صرفا علائم فيزيكي از خود نشان نمي دهد اما فرد ناراحت، مضظرب، پريشان وبه هم ريخته مي شود)رواني(.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۱۲:۵۶:۲۰ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

فرآيندِاسترس

هرمحركي را، كه باعث ايجاد استرس مي شود، چه مثبت و چه منفي، استرسور يا همان استرس زا ها مي نامند. آنچه براي شما مي تواند استرس زا باشد، براي همكار شما، رئيس شما يا دوست شما استرس زا نيست. چون هر كدام از ما انسانها منحصر به فرديم، در محيط كه قرار مي گيريم نيز واكنش هاي منحصر به فرد و متفاوت از يكديگر به محرك ها نشان مي دهيم. با اين حال، بدن ما به روش هاي مختلف به اين استرس زا ها پاسخ مي دهند.

وقتي به عنوان منبع خطر، يك محرك را تجربه مي كنيم، بدن هاي ما به شكلي حقيقي و فيزيكي پاسخ مي دهند. به هنگام مشاهده ي يك تهديد، خواه تهديد بدن ما يا ديگر جنبه ي سلامتي مان، بدن ما با واكنشِ "پاسخ جنگ و گريز" پاسخ مي دهد.غده ي هيپوفيز هورموني را به جريان خون منتشر مي كند كه بدان هورمون،

آدرنوكورتيكوتروفيك مي گويند ) ACTH (، كه اين هورمون ها غده هاي فوق كليه را تحريك به توليد آدرنالين و كورتيزول مي كند كه به هورمون هاي استرس معروف اند. آنها اين امكان را براي ما محيا مي كنند كه تيز و متمركز بوده، زمان واكنش را تسريع كرده و موقتا قدرت خود در زماني كه تصميم مي گيريم برويم يا بمانيم و دعوا كنيم، بالا مي برد.

زماني كه يك خطر از بين مي رود، هورمون ها مجددا جذب شده و بدن به حالت طبيعي خود باز مي گردد. براي برخي از ما اين فرآيند، بيشتر از ديگران روي مي دهد. براي مثال، افرادي كه در معرض موقعيت هايي با استرس بالا قرار مي گيرند، گاه در برابر آنها ايمن مي شوند، مانند يك تكنسين فوريت هاي پزشكي كه هر روز با افراد آسيب ديده ي تصادف هاي خودرو سروكار دارند. آنها مي توانند بدون واكنش "پاسخ جنگ و گريز" پاسخ دهند، در حالي كه كسي كه تا كنون تصادفي را از نزديك نديده نمي تواند اين گونه تجربه كند.

خبر خوب اين است كه استرس توسط موقعيتي كه در آن قرار مي گيريد ايجاد نمي شود، بلكه واكنش شما با آن موقعيت استرس ايجاد مي كند. اگر بياموزيم كه واكنش هاي مان را به استرس زا ها مديريت كنيم، مي توانيم برخي از اين استرس زا ها را كم تر و يا حتي از زندگي مان حذف كنيم.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۱۱:۰۴:۱۳ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

انواع مثبتِ استرسي كه ما تجربه مي كنيم را اوسترس مي نامند. عملا اوسترس مي تواند ناشي از موارد زير باشد.

 • بدست آوردن شغلي جديد
 • دريافت ترفيع
 • بدست آوردن يك مشتري كله گنده
 • افزودن مسئوليتي جديد به موقعيت شما
 • ناظر ديگران شدن
 • هدايت يك پروژه را برعهده گرفتن
 • مورد تمجيد و ستايشِ ناظر خود قرار گرفتن

دقت داشته باشيد كه هر كدام از اوسترس هاي بالا در صورتي كه نتواند به خوبي اداره و هدايت شود، مي تواند باعث ديسترس(استرس منفي) شود. براي مثال بدست آوردن يك شغل جديد مي تواند تغيير شكل دهد و هر روز كابوس گيرافتادن در ساعات اوج ترافيك را براي ما به همراه داشته باشد و همين باعث ديسترس مي شود تا اينكه اوسترس را به همراه داشته باشد. بدست آوردن يك مشتري درست حسابي مي تواند علاوه بر اينكه پول هنگفتي را به همراه خود مي آورد، كار بيشتري را نيز بطلبد. نكته اين جاست كه اگر خود را براي مديريت آن آماده نكرده باشيم، يك استرس انگيزش بخش و مثبت مي تواند منبع مخرب و منفي استرس باشد .

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۱۲:۴۶:۵۳ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

 

انواع استرس و دلايلِ استرس

 

همانگونه كه در قبلا نيز پيرامون آن به بحث پرداختيم، حتي انواع مثبتِ استرس نيز وجود دارد كه مي تواند باعث  ايجاد انگيزه شده و ما را  به سمت بهبود خود، يا روابط فردي و بهبود زندگي مان

بكشاند. براي مثال زماني كه فرزندي داريم، استرس مثبتي را به دور خود احساس كرده، همين باعث مي شود در كلاس هاي آموزش والدين مناسبي شركت كرده و اطمينان حاصل كنيم از اينكه

هركاري را انجام داده تا بتوانيم والدين مناسبي براي فرزند خود باشيم و سلامت فرزندان را تضمين كنيم. اما سوي ديگر استرس منفي است كه به فرزند نيز مربوط مي شود: نگراني از اينكه آيا

خواب كافي دارد يا خير، استرسِ بغل كردن و آرام كردن نوزادي كه با گريه كردن به نظر راضي و آرام نمي آيد، و در كل براي اولين بار پدر و مادر شدن خود باعث بروز استرس هايي مي شود.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۱۲:۲۹:۰۱ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

مقوله هاي اصلي كه مي تواند در زندگي ما باعث استرس شوند عبارت اند از:

كمبودِ نيازهاي:

فيزيولوژي

ايمني

تعلقاتي

ضمير

خودشناسي

سازماني

محيط فيزيكي

مربوط به نقش

برقراري ارتباط

تغييرات در سازمان

زندگي:

تغييرات فردي

آسيب فردي

وقتي به عنوان انسان نياز هاي اوليه ي شما برآورده نشوند، شما شاهد استرس خواهيد بود، مانند زماني كه خانه ي خود را از دست مي دهيد، درگير يك ارتباط مي شويد كه در آن از شما سوء استفاده مي شود، يا فاقد يك سيستم حمايت كننده از خود هستيد. اگر سازمان محيط كاري شما از نظر فيزيكي، راحت نباشد، كار شما طاقت فرساترمي شود، رئيس شما با شما راه نيامده يا حتي تغيير خود سازمان مي تواند نتيجه اش استرس باشد. از سوي ديگر در زندگي خودتان نيز هر اتفاق بزرگي منجر به استرس مي شود، اتفاقاتي چون ازدواج، طلاق، يا از دست دادن فرد مورد علاقه تان.

همانگونه كه گفته شد، برخي از رخدادهاي زندگي ما مي تواند مثبت باشد اما در عين حال استرس زا نيز باشد، اما آنچه حائز اهميت است اين است كه استرسي كه تجربه مي كنيم را در هر حال بتوانيم اداره كنيم. هم اكنون با جزئيات بيشتري دلايل اصلي استرس را بررسي خواهيم كرد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۱۲:۳۰:۱۲ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

چرا افراد بايد استرس را تجربه كنند

استرس داشتن پاسخي طبيعي، فيزيكي به درك ما از يك محرك است كه هدفي پويا دارد، آن هم: نياز ما به

مراقبت از خودمان و جنبه ي درونيِ "پاسخ جنگ و گريز" سيستم عصبي مان. )پاسخ جنگ و گريز: يك واكنش فيزيولوژيك است كه جانوران در پاسخ به ادراكشان نسبت به موقعيت هاي خطرناك، حمله، و يا در اقدام براي نجات خود نشان مي دهند. هنگامي كه وارد يك نزاع مي شويم، استرس همان عاملي است كه باعث ترشح آدرناليني مي شود كه باعث مي شود ما نزاع كنيم، بنابراين اگرچه ما هر روز صبح در محل كارمان مجبور به دعوا نيستيم اما پاسخ به محرك و استرس است كه هنوز وجود دارد.

محرك مي تواند مسئله ي فيزيكي، مثل خورد شدن شست پا باشد، يا مسئله اي در ارتباط با احساس فرد، از جمله ترس از دست دادن شغل خود يا خجالت زده شدن در محيط كار. اما همه ي محرك هاي استرس منفي نمي باشند.

برخي از منابع استرس در اصل رويداد هاي شاد مي باشند، براي مثال، ترفيع كاري پيدا كردن اگرچه رويدادي مثبت همواره محسوب مي شود اما با خود فشار ناشي از افزايش ساعت كاري يا كيفيت كاري را نيز دارد، كه منجر به استرس بيشتر مي شود.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۱۱:۴۰:۲۳ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

مديريت استرس

استرس در حين كار براي همه ي افرادي شاغل، نوعي چالش محسوب مي شود. براي هركدام از ما خارج از محل كارمان، سطح مشخصي از استرس وجود دارد، پس بايد پيش بيني مواجه شدن با استرس بيشتر ناشي از فشار شغل را داشته باشيم. در برهه ي زماني كه شاهد اقتصاد ضعيفي هستيم، اين سطح استرس ها به سمت بيشتر و بيشتر شدن مي رود. از آنجا كه تعليقي هاي موقت از خدمت، و كاهش ها، وضعيت استخدامي، حقوق و منافع ما را تحت تاثيرقرار مي دهند، همه ي ما استرس بيشتري را تجربه مي كنيم. افزايش استرس و چگونگي مديريتِ آن مي تواند تفاوت بين موفقيت و شكست در شغل هايمان باشد.

در حالي كه برخي استرس ها مي توانند محركي براي انگيزه باشند، اما استرس خيلي زياد مي تواند براي سلامتي ما و محل كار ما، مخرب و زيان آور باشد. فراتر از اين بحث كه مي توان اين استرس را مديريت كرد، اين است كه بايد بدانيم استرس مي تواند نتايج فيزيكي، رواني و احساساتي را در پي داشته باشد. بدون مديريت اثربخش استرس، مسئله استرس مي تواند مثل يك گلوله ي برفي در حال حركت، بزرگتر و بزرگتر شود، تا اينكه در نهايت منجر به از كارگريزي فرد شاغل، عدم صلاحيت، بيماري، مهارت هاي ارتباطي ضعيف و توانايي ضعيف دربرقراري ارتباط در محل كار شود.

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۱۰:۴۴:۲۱ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 27
دیروز : 4
افراد آنلاین : 1
همه : 4640
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب
طراحی حرفه ای سایت  / ایمیل مارکتینگ شاپ / افزایش فالوور اینستاگرام / ساخت وبلاگ